Adatkezelési tájékoztató

Utolsó frissítés dátuma: 2022. augusztus 23.
Hatály: Az utolsó frissítés dátumától visszavonásig

Bevezető

Alapítványunk felelős civil szervezetként kiemelt figyelmet fordít az adatbiztonság kérdésére. Weboldalunk üzemeltetése során minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy személyes adatai biztonságban legyenek nálunk arra az időre, ameddig azokra szükségünk van. (Ezen időtartamok pontos hosszát a későbbiekben részletezzük.)

Ezen adatkezelési tájékoztató és adatvédelmi szabályzat aktualizált, érvényben lévő változatát mindig meg tudja tekinteni ezen az URL-címen.

Ki kezeli az adatokat?

Amikor Ön üzenet küld oldalunk automatikus üzenetküldő felületén, illetve adományt juttat el hozzánk, bizonyos személyes adatait is átadja a Clarus Animus Alapítványnak (továbbiakban: Adatkezelő), így személyes adatai adatkezelőjének minősülünk.

Az Adatkezelő adatai:

Clarus Animus Alapítvány
adószám: 18728402-1-41
nyilvántartási szám: 01-01-0012131
postacím: 1016 Budapest, Aladár u. 19. V/2.
e-mail cím: clarusanimusalapitvany@gmail.com
irodánk címe: 1111 Budapest, Budafoki út 34/b. Fsz. 3.
irodai telefonszám: +36 1 781 3578

Az adatkezelés jogszabályi háttere

Az Ön adatainak kezelése az alábbi jogszabályokban megfogalmazott előírásoknak megfelelően zajlik:

  1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (rövidítve és a továbbiakban Infotv.), mely itt olvasható el.
  2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 
    a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, azaz az ún. „GDPR”
  3. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának állásfoglalásai és ajánlásai, melyek a hatóság honlapján érhetők el

Milyen személyes adatokat kezelünk és milyen célra?

Adatkezelésünk elsődleges célja a minket megkeresőkkel történő kapcsolattartás, illetve az adományok utáni számla- és bizonylatkiállítás.

Honlapunkat úgy üzemeltetjük és működésünket úgy szervezzük, hogy személyes adatait csak a kapcsolattartáshoz és a számviteli törvények betartásához feltétlenül szükséges körben és mértékben, valamint a feltétlenül szükséges ideig kezeljük az adatkezelés tőlünk elvárható legnagyobb biztonságával.  Adatvédelmi tájékoztatónk módosításának a jogát fenntartjuk, ugyanakkor kötelezettséget vállalunk arra, hogy minden módosításról időben tájékoztatjuk látogatóinkat.

név, e-mail-címa kapcsolattartáshoz és a válaszadáshoz szükséges
név, lakcímszámlakiállításhoz szükséges

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az Adatkezelő jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében, illetőleg jogos érdekből az alábbi szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozóknak továbbít személyes adatokat.

Megjegyzés: Az adatok felvétele, feldolgozása és továbbítása során gépi (részben automatizált) feldolgozás történik, automatikus döntéshozatal nincs, és külföldre sem továbbítunk adatokat.

NévCímTevékenységÁtadott adatok köre
Tárhelypark Kft.1122 Gaál József út 24.tárhelyszolgáltatásnév, e-mail-cím
Pondera-Audit Kft. 1016 Budapest, Mészáros utca 18.könyvelésnév, lakcím (a számlákon szereplő)
PayPal, Inc.2211 North First Street,San Jose, California 95131, USApénzügyi szolgáltatónév, e-mail-cím

 Az adatkezelés jogalapja, az adattárolás és adatkezelés időtartama és módja

Látogatóinknak szintén lehetősége van e-mail küldésére és telefonon is kereshetnek minket. Az általunk felvállalt ügyekhez nem kapcsolódó üzeneteket 30 nap után töröljük. De felénk jelzett igény esetén, a törlési kérelem beérkezés után haladéktalanul. Telefonszámokat, e-mail címeket és egyéb elérhetőségeket csak konzultációk és tanácsadás esetén és azokhoz kapcsolódóan mentünk el (melynek jogalapja a tanácsadás és konzultációk nyújtása), egyébként nem listázunk, nem mentünk és nem őrzünk meg.

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át, nem értékesítünk, és csak adatvédelmi szempontból biztonságos adatfeldolgozóknak továbbítunk.

Személyes adatokat adatkezelőként jellemzően az érintettől szerzünk meg.

Amennyiben bármely érintett azt észleli, hogy nevében bárki személyes adatot szolgáltatott ki részünkre, haladéktalanul értesítse az Adatkezelőt e körülményről, és adatait haladéktalanul töröljük.

Az adatokat a következő módokon tároljuk:

Adományozás esetén 8 évig megőrizzük az általunk kiállított vagy kifizetett számlákat elektronikus és papír alapon egyaránt, mely kötelezettséget a Számviteli törvény (2000. évi C törvény a számvitelről) 169. §. 1 bekezdése írja elő.

Az online gyűjtött adatokat kizárólag tárhelyszolgáltatónk Magyarországon elhelyezett szerverén őrizzük.

A papír alapon tárolt személyes adatokat elzártan őrizzük, őrzési idejük lejárta után megsemmisítjük, oly módon, hogy abból személyes adat ne legyen rekonstruálható. A digitálisan tárolt adatokat szintén véglegesen töröljük.

Sütik

Oldalaink automatikusan regisztrálhatják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más nem személyes jellegű információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, oldalaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Az adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

Egyes oldalaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyezhetnek el felhasználóink számítógépén.

Ezek egyrészt olyan sütik, melyek szükségesek a honlap működéséhez, így csak tudomásul vételük, de elfogadásuk nem szükséges. Ezeket nem dolgozzuk fel, nem továbbítjuk.

A rendszer folyamatosan naplózza a látogatók IP-címeit a szolgáltató jogos érdekei miatt, ezek a naplófájlok regisztrációtól függetlenül automatikusan törlődnek.

A sütik által tárolt adatok maximum hat hónapig kerülnek megőrzésre.

Törölni is tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

Ha ki akarja kapcsolni a sütik használatát, válassza ki a böngészőjét a megfelelő ikonra kattintva:

A Google sütijeit itt tilthatja le, vagy tiltakozhat az Adatkezelő ilyen irányú adatkezelése ellen.

A Facebook-profilunk

A Facebookon a https://www.facebook.com/clarusanimus címen profilt tartunk fenn, ahol az adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, azok köre a like-olók és követők által közzétett adatokon múlik. A közzétett adatokat az érintett tudja helyesbíteni és törölni egyaránt. A Facebook adatkezelési tájékoztatóját itt találja.

Az adatbiztonság kérdéseiről

Az Adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a tanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli. Az Adatkezelő megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek, az általa foglalkoztatott munkavállalókkal és szolgáltatókkal (adatfeldolgozókkal) megfelelő titoktartási kötelezettséget vállaltatott, gondoskodik az általa tárolt adatok megfelelő védelméről szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal. Székhelyünkön a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat biztonságosan tároljuk.

Az adatkezelő ily módon biztosítja a kezelt személyes adatok hozzáférhetőségét, hitelességét, integritását és bizalmasságát.

Az Adatkezelő ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

Online felületen beérkező adatokat tárhelyszolgáltatónk Magyarországon tárolt szerverén tároljuk.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket és felhasználóinkat, hogy az elvárható óvintézkedések ellenére az interneten továbbított elektronikus adatok teljes mértékben nem védhetőek minden támadással szemben.

Ha adatvédelmi incidens történt, akkor a tudomásunkra jutást követő 72 órán belül be kell jelentsük a felügyeleti hatósághoz, az adatvédelmi incidensekről pedig nyilvántartást vezetünk. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni köteles az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Jogorvoslat

A személyes adatok érintettje írásban (email útján) tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. Az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatok forrásáról, kategóriáiról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást, ellenkező kifejezett kérelem hiányában e-mail útján. A folyó évben újra előforduló tájékoztatás kéréséért az Adatkezelő észszerű költségtérítési díjat állapíthat meg.

Az érintett kérheti adatai helyesbítését. Törlésüket akkor kérheti, ha az adatkezelés jogellenes volt, vagy az adatkezelés időtartama lejárt. A helyesbítésről és a törlésről az adatkezelő az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a szerződés a jogszabályon alapuló, valamint a szerződéseink teljesítéséhez szükséges adatkezelés ellen jogszerűen nem tiltakozhatnak, az adatok ezen körének törlését jogszerűen nem kérhetik.

Az érintett szintén kérheti az adatkezelés korlátozását, ha vitatja azok pontosságát, a kezelés jogszerűségét. A korlátozási kérelmeket az Adatkezelő 10 napon belül elbírálja.

Amennyiben az érintett az Adatkezelő bármely döntésével nem ért egyet, az ellen (annak közlésétől számított 30 napon belül) bírósághoz fordulhat.

Amennyiben ügyfeleinknek kétsége merül fel adatkezelésünk jogszerűségével kapcsolatban, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak panasszal.

Bárki, aki úgy véli, hogy az Adatkezelő adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.